Tali, Charles Baudelaire

“Téténjoan mah,” cék babaturan, “sigana hamo kabilang cara rupaning hubungan ti antara papada manusa, atawa hubungan manusa jeung naon baé. Mun téténjoan, dina harti nu ngajirim atawa nu nyata di luareun diri urang, les ilang, urang sok ngarasa hémeng, tagiwur antara handeueul alatan nu ngajirim ngiles kitu baé, jeung reuwas alatan baris pinanggih jeung nu … More Tali, Charles Baudelaire

Basa Budak

Ku Ajip Rosidi, éséy dina Cupumanik No. 17 (Desember 2004) Dina basa Sunda aya nu disebut basa budak, nyaéta sawatara kecap anu biasa digunakeun ku budak, atawa ku kolot ari nyarita jeung budak anu nyaritana tacan bener, upamana “emam”, “mamam” (dahar, neda, tuang), “ibak”, “papung” (mandi, siram), “papang”, “pipis” (kiih, kahampangan), “bobo” (saré, mondok, kulem), “eu-eu”, … More Basa Budak

Kecap-Kecap Lemes Anyar

Ku Ajip Rosidi, éséy dina Cupumanik No. 18 (Januari 2005) Ku sabab kapangaruhan ku alam pikiran undak-usuk basa, nyaéta ngarasa kudu nyarita ku basa lemes, tanda ngahormat ka nu diajak nyarita, sok timbul kecap-kecap anyar anu ku nu mimiti ngagunakeunana disangka kecap lemes. Baheula kungsi aya nu ngagunakeun kecap “supanten” (maksudna lemesna tina “supaya”), “pribados” (lemesna … More Kecap-Kecap Lemes Anyar

Ngariksa Majalah Sunda

Lamun sakirana kuring diamanahkeun pikeun jadi pamingpin redaksi majalah Sunda, nu kahiji bakal kuring titénan ngeunaan tampilan visualna. Enya, da dina kaayaan bangsa nu horéam ngaos bacaan mah, nu diheulakeun téh visual kadituna kontén. Pamadegan ieu lahir kalayan pangalaman kuring ngasuh majalah kampus 3 taunan. Ngeunaan majalah Sunda, dina éséy ‘Budaya Sunda Posmo’ nu diserat … More Ngariksa Majalah Sunda